Międzynarodowy Memoriał zagrożony!

Oświad­cze­nie “Memo­ria­łu”

11 listo­pa­da 2021 roku oko­ło godzi­ny 16:30 otrzy­ma­li­śmy od Sądu Naj­wyż­sze­go zawia­do­mie­nie, że Pro­ku­ra­tu­ra Gene­ral­na zło­ży­ła pozew o likwi­da­cję “Mię­dzy­na­ro­do­we­go Memo­ria­łu” z powo­du sys­te­ma­tycz­ne­go łama­nia usta­wy o “agen­tach zagra­nicz­nych” (cho­dzi o nie­ozna­ko­wa­nie mate­ria­łów orga­ni­za­cji). Roz­pra­wa odbę­dzie się 25 listo­pa­da.

Wie­lo­krot­nie powta­rza­li­śmy, że usta­wa ta od same­go począt­ku mia­ła być narzę­dziem do roz­pra­wie­nia się z nie­za­leż­ny­mi orga­ni­za­cja­mi i nale­ga­li­śmy, aby zosta­ła uchy­lo­na. Jed­nak dopó­ki ta usta­wa ist­nie­je, jeste­śmy zmu­sze­ni speł­niać jej wyma­ga­nia.

Uwa­ża­my, że nie ma uza­sad­nio­nych pod­staw do likwi­da­cji “Mię­dzy­na­ro­do­we­go Memo­ria­łu”.

Jest to decy­zja poli­tycz­na, w któ­rej cho­dzi o znisz­cze­nie Sto­wa­rzy­sze­nia “Memo­riał” — orga­ni­za­cji zaj­mu­ją­cej się histo­rią repre­sji poli­tycz­nych i obro­ną praw czło­wie­ka.

https://www.memo.ru/ru-ru/memorial/departments/intermemorial/news/625