Odeszła Teresa Dangel

Sza­now­ni Pań­stwo,
Dro­dzy Przy­ja­cie­le,

Z ogrom­nym smut­kiem infor­mu­je­my, że 30 wrze­śnia 2021 rano zmar­ła Tere­sa Dan­gel (95 lat) z domu Druc­ka-Lubec­ka.
Pogrzeb odbę­dzie się w ponie­dzia­łek 11 paź­dzier­ni­ka o godz. 12.00. Roz­pocz­nie się Mszą Świę­ta w koście­le Św. Boro­me­usza na Powąz­kach, po czym nastą­pi wypro­wa­dze­nie zwłok do rodzin­ne­go gro­bu na Sta­rych Powąz­kach.

Łączy­my się w smut­ku.
Niech spo­czy­wa w poko­ju.