Odeszła Anna Bielecka

W dniu 1 maja 2021 zmar­ła nagle Anna Bie­lec­ka, pre­zes Rodzi­ny Katyń­skiej w Czę­sto­cho­wie. Zasłu­żo­na dla mia­sta, nie­stru­dzo­na w pod­trzy­my­wa­niu pamię­ci o Katy­niu.

Poże­gna­my ją 5 maja 2021.

Pozo­sta­nie w naszej wdzięcz­nej pamię­ci oraz modli­twie.
Niech spo­czy­wa w poko­ju.

Rodzi­nie skła­da­my wyra­zy głę­bo­kie­go współ­czu­cia.