Odeszła Maria Czernek

Z bólem i żalem przy­ję­li­śmy wia­do­mość o śmier­ci w dniu 21 kwiet­nia 2021 roku Pani Marii Czer­nek. Prze­ży­ła 100 lat — była, ostat­nią wdo­wą katyń­ską z nasze­go śro­do­wi­ska, zwią­za­na z łódz­ką Rodzi­ną Katyń­ską od 15.XII.1989 roku. Wno­si­ła w nasze gro­no poczu­cie ser­decz­nej kole­żeń­skiej wię­zi. Swą pra­cą poma­ga­ła upa­mięt­niać histo­rię zbrod­ni katyń­skiej i odsła­niać kłam­stwo i zapo­mnie­nie, któ­re tej zbrod­ni przez wie­le lat towa­rzy­szy­ło. Aktyw­nie uczest­ni­czy­ła w uro­czy­sto­ściach rocz­ni­co­wych, piel­grzym­kach: do Ojca Świę­te­go Jana Paw­ła II, na Jasną Górę i cie­szy­ła się z pięk­ne­go cmen­ta­rza w Mied­no­je, gdzie w dniu otwar­cia jako wdo­wa mogła zapa­lić znicz i zło­żyć kwia­ty na epi­ta­fium męża st. post. PP Jana Bor­kow­skie­go, z któ­rym prze­ży­ła w mał­żeń­stwie zale­d­wie kil­ka mie­się­cy. Chęt­nie włą­cza­ła się w akcje oświa­to­we pogłę­bia­jąc w spo­łe­czeń­stwie świa­do­mość o Zbrod­ni Katyń­skiej, uczest­ni­czy­ła w spo­tka­niach z mło­dzie­żą, na któ­rych dzie­li­ła się wła­sny­mi prze­ży­cia­mi i trud­ną dro­gą docho­dze­nia do praw­dy o tym ludo­bój­stwie. W pięć­dzie­sią­tą rocz­ni­cę zbrod­ni na uro­czy­sto­ści w koście­le p.w. św. Tere­sy otrzy­ma­ła Medal z grud­ką zie­mi katyń­skiej przy­zna­ny wdo­wom przez Radę Ochro­ny Pamię­ci Walk i Męczeń­stwa.

W dniu 16 .09.1990 roku odsło­ni­ła Pomnik Katyń­ski w Łodzi w towa­rzy­stwie innych Pań Wdów. Ostat­nie lata życia spę­dzi­ła w gro­nie rodzin­nym w War­sza­wie.

Zapa­mię­ta­my pani Marii łagod­ny uśmiech, radość życia, życz­li­wość. Ujmo­wa­ła nas swo­im uro­kiem oso­bi­stym i nie­zrów­na­nym poczu­ciem humo­ru. Poma­ga­ła nam cie­szyć się życiem, ceniąc jego pięk­no.

Pozo­sta­nie w naszej pamię­ci i modli­twie.

Rodzi­nie skła­da­my naj­ser­decz­niej­sze wyra­zy współ­czu­cia.

Zarząd, Kole­żan­ki i Kole­dzy Sto­wa­rzy­sze­nia “Rodzi­na Katyń­ska” w Łodzi