Odszedł Jacek Libicki

Z  ogrom­nym smut­kiem przy­ję­li­śmy wia­do­mość, że 22 lute­go 2021 roku odszedł od nas w wie­ku 86 lat JACEK  LIBICKI, wie­lo­let­ni wice­pre­zes i pre­zes Sto­wa­rzy­sze­nia “Dol­no­ślą­ska Rodzi­na Katyń­ska”, syn por. rez. Janu­sza Libic­kie­go, jeń­ca Koziel­ska, zamor­do­wa­ne­go w Katy­niu w 1940 r.

W Jac­ku tra­ci­my Czło­wie­ka o ogrom­nym zaan­ga­żo­wa­niu w spra­wach Katyń­skich i wiel­kie­go eru­dy­tę.

Uro­czy­stość pogrze­bo­wa roz­pocz­nie się Mszą św. we wto­rek 2 mar­ca 2021 r. o godz. 11.00 w koście­le św. Karo­la Bore­me­usza na Sta­rych Powąz­kach w War­sza­wie. Msza św. za duszę Zmar­łe­go odbę­dzie się we wto­rek 2 mar­ca 2021 r. o godz. 18.00 w Koście­le Gar­ni­zo­no­wym, Bazy­li­ce Mniej­szej pw. św. Elż­bie­ty we Wro­cła­wiu.
Pro­si­my o modli­twę za Jego wiecz­ne spo­czy­wa­nie.

Tere­sa Gwa­ra