Odeszła Ludmiła Seredyńska-Iwaniuk

Z wiel­kim żalem i ogrom­nym smut­kiem przy­ję­li­śmy wia­do­mość, że w dniu 23 grud­nia 2020 r. ode­szła od nas w wie­ki 83 lat Lud­mi­ła Sere­dyń­ska-Iwa­niuk, wie­lo­let­ni i nie­zwy­kle aktyw­ny czło­nek Sto­wa­rzy­sze­nia Dol­no­ślą­ska Rodzi­na Katyń­ska, cór­ka por. rez. Micha­ła Sere­dyń­skie­go,
jeń­ca Sta­ro­biel­ska, zamor­do­wa­ne­go w Char­ko­wie w 1940 r.
W Lud­ce tra­ci­my Czło­wie­ka o wiel­kim ser­cu, ser­decz­no­ści i życz­li­wo­ści oraz ogrom­nym zaan­ga­żo­wa­niu w spra­wach katyń­skich.
Poże­gna­my Lud­kę w dniu 7 stycz­nia 2021 r. o godz. 10,00 na Cmen­ta­rzu Gra­bi­szyn we Wro­cła­wiu.
Pro­si­my o modli­twę za Jej wiecz­ne spo­czy­wa­nie.

Tere­sa Gwa­ra (pre­zes DRK)