Poszukiwanie potomków Henryka Zakrzewskiego — prośba

Gmi­na Mię­dzy­rzec Pod­la­ski poszu­ku­je potom­ków Hen­ry­ka Zakrzew­skie­go
Hen­ryk Zakrzew­ski, ur. 1.05.1900 r. w Rze­czy­cy, zamor­do­wa­ny przez NKWD w 1940 r. w Char­ko­wie.
Dzie­ci: Kry­sty­na i Hen­ryk Gołę­bow­scy.

Rada Gmi­ny Mię­dzy­rzec Pod­la­ski nada­ła Hen­ry­ko­wi Zakrzew­skie­mu tytuł „Hono­ro­we­go Oby­wa­tel­stwa Gmi­ny Mię­dzy­rzec Pod­la­ski”. Pla­no­wa­na uro­czy­stość odbę­dzie się 11.11.2020 r. w Krze­wi­cy (pow. bial­ski. gmi­na Mię­dzy­rzec Pod­la­ski).
Poszu­ku­je­my rodzi­ny Hen­ry­ka Zakrzew­skie­go w celu prze­ka­za­nia odzna­cze­nia.

Urząd Gmi­ny Mię­dzy­rzec Pod­la­ski
e‑mail: pr@miedzyrzecgmina.pl
tel. 537–660-613