List otwart w związku ze zniszczeniem tablicy w Twerze

List otwarty Federacji Rodzin Katyńskich

Wiosną 1940 w gmachu NKWD w Kalininie zamordowano 6287 polskich jeńców wojennych, przetrzymywanych w obozie specjalnym w Ostaszkowie. Zginęli polscy policjanci, żołnierze Korpusu Ochrony Pogranicza, funkcjonariusze Straży Granicznej i Straży Więziennej, ludzie służący Rzeczypospolitej. Ofiary Zbrodni Katyńskiej.

Blisko trzydzieści lat temu, dzięki determinacji rodzin Ofiar, na budynku w dzisiejszym Twerze wmurowano tablicę, która miała w sposób widoczny i jednoznaczny zaprzeczyć kłamstwu katyńskiemu i oddać hołd Pomordowanym. To miejsce śmierci naszych Ojców, Dziadków i Pradziadków stało się celem pielgrzymek Rodzin Katyńskich, podobnie jak Polski Cmentarz Wojenny w Miednoje, gdzie spoczęli.

W roku osiemdziesiątej rocznicy Zbrodni Katyńskiej, tuż przed upamiętnieniem zakończenia II wojny światowej, w świetle dnia wróciło kłamstwo katyńskie: zniszczono tablicę w Twerze. Władze rosyjskie małymi krokami dążą do zatarcia prawdy historycznej i odrzucenia odpowiedzialności za masowe mordy na Polakach w 1940 roku.

Federacja Rodzin Katyńskich apeluje do władz polskich i polskiej dyplomacji o natychmiastowe podjęcie zdecydowanych działań w imię prawdy i obrony polskiej racji stanu. Prosimy organizacje pozarządowe i wszystkich ludzi dobrej woli o głos w tej sprawie. Jesteśmy pogrążeni w trudach codzienności, ale nie wolno się poddawać, gdy polityka chce nas pozbawić prawdy o historii. Nie zapominajmy!

W imieniu zarządu Federacji Rodzin Katyńskich

Izabella Sariusz-Skąpska

Skan listu: TWER_2020_list_otwarty_Federacji_Rodzin_Katyńskich

Tłumaczenie na język rosyjski:

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО ФЕДЕРАЦИИ КАТЫНСКИХ СЕМЕЙ.

Весной 1940 года в здании НКВД в Калинине были убиты 6287 польских военнопленных, содержавшихся в спецлагере в Осташкове. Погибли польские полицейские, военнослужащие Корпуса Пограничной охраны, пограничных войск и тюремной службы, люди, служившие Речи Посполитой. Жертвы Катынского преступления.

Около 30 лет тому назад, благодаря настойчивости семей Жертв, на здании в нынешней Твери была установлена мемориальная доска, которая должна была наглядно и однозначно противодействовать катынской лжи и отдать честь Убитым. Это место гибели наших Отцов, Дедов и Прадедов стало местом паломничества Катынских семей, подобно Военному кладбищу в Медном, где они покоятся.
И в год 80-летия Катынского преступления, накануне Дня памяти об окончании второй мировой войны, в ясный день катынская ложь вернулась: мемориальную доску в Твери сняли. Российские власти малыми шагами стремятся стереть историческую правду и отбросить ответственность за массовые убийства поляков в 1940 году.

Федерация Катынских семей призывает польские власти и польскую дипломатию немедленно предпринять решительные действия во имя правды и защиты польской государственности. Просим неправительственные организации и всех людей доброй воли поднять свой голос в связи с этим событием. Мы погружены повседневных заботах, но нельзя поддаваться, когда политика хочет лишить нас исторической правды. Не забудем!

Изабелла Сариуш-Скомпска,
Председатель Правления Федерации Катынских семей.
Краков, 11 мая 2020 года.

tłum.  Alosza Pamiatnych