Stowarzyszenie Rodzin Ofiar Katynia Polski Południowej w Krakowie


Prezes: prezes zarządu Zbigniew Siekański

Siedziba: ul. Rzeźnicza 2, 31-540 Kraków

Dyżury: środy w godzinach 15.00-17.00


Adres do korespondencji - jak wyżej
lub Prezes Zarządu Zbigniew Siekański ul. Widok 18/34, 31-564 Kraków
telefon kontaktowy:
Prezes Zarządu Zbigniew Siekański 0-12 414 16 14

Ilość członków: 677 - stan na 31 grudnia 2005

Władze:
Prezes - Zbigniew Siekański tel. 0-12 414 16 14
Wiceprezesi:
- Zofia Rutkowska (Koło w Przemyślu)
- Bernardetta Szeglowska
Skarbnik - Danuta Bełtowska
Księgowy - Leszek Dzierżanowski
Członkowie:
- Agnieszka de Barbaro
- Ewa Bąkowska
- Ewa Fischer
- Maria Pawłowska
- Sabina Tomczyk
- Izabella Sariusz-Skąpska
Komisja Rewizyjna:
Przewodniczący - Zdzisław Gabryel
Członkowie:
- Barbara Łazęcka
- Magdalena Bzowska

Powstanie Stowarzyszenia:
W latach 1986-89 wokół Jerzego Smorawińskiego - syna Generała Mieczysława Smorawińskiego zamordowanego w Katyniu (ekshumacja AM 1) - skupiła się grupa ludzi, która swoim działaniem dała zaczątek tworzenia organizacji. Należeli do niej m.in. Halina Borek, Zofia Peszko, Adam Macedoński. Z ich inicjatywy, w kwietniu 1989 roku, odsłonięto w kościele OO. Karmelitów na Piasku w Krakowie tablicę ku czci pomordowanych w Katyniu. Po miesiącu, w maju 1989 powstał tymczasowy Zarząd w składzie: Jerzy Smorawiński (przewodniczący), Halina Borek i Lidia Tołkan (zastępcy), Zofia Peszko i Krystyna Sroka (sekretarze).

21 czerwca 1989 odbyło się pierwsze Walne Zebranie, które uchwaliło statut i wybrało Zarząd w składzie:
Prezes - Halina Borek
Wiceprezesi:
- Jerzy Smorawiński
- Ryszard Rudziński
Sekretarz: Zofia Peszko
Skarbnik: Ewa Bentke
Członkowie
- Leszek Dzierżanowski
- Kazimierz Godłowski
- Andrzej Kostrzewski
- Adam Macedoński
- Leszek Martini
- Lidia Tołkan

Statut został zatwierdzony w Sądzie Wojewódzkim w Krakowie w lutym 1990 pod nr 139.

Stowarzyszenie zostało, w czerwcu 2002 roku, zarejestrowane w XI Wydziale Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śrómieścia - KRS 0000114555.

Przy Stowarzyszeniu powstały Koła terenowe w Przemyślu, Rzeszowie, Tarnowie i Kielcach. Kieleckie Koło w późniejszym okresie oddzieliło się i jest obecnie samodzielnym Stowarzyszeniem.

Członkowie Stowarzyszenia we władzach Federacji Rodzin Katyńskich:
W Radzie FRK:
Z-ca Przewodniczącego - Andrzej Skąpski (1996-2003)
Sekretarz - Izabella Skąpska (od 1996 do chwili obecnej)
Członkowie (w różnych kadencjach):
- Danuta Bełtowska
- Zofia Peszko
- Zofia Rutkowska
- Ryszard Rudziński
- Zbigniew Siekański
- Magdalena Bzowska

W Zarządzie FRK:
Wiceprezes - Zbigniew Siekański (1996-2006)


Prezes - Andrzej Sariusz-Skąpski (od 2006)